RW Kallavfettning 5L Blåbär

Pris


RW Kallavfettning 5 Liter. Blåbär. Ej utspädbar med vatten i flaska. Kan dock läggas vått i vått. Säljs enbart för avhämtning i butiken i Örnsköldsvik. Pris för 1 styck


Artikelnr: 55120
Standardlager: I Lager (5)

Varumärke

Gör Det Med RW

Mer information

Produkten har en härlig doft av blåbär.

Vad används kallavfettning till?

Rengör:

 • Vägsalt
 • Asfalt
 • Tjärfläckar
 • Olja
 • Fett
 • Silikon
 • Bränslefläckar
 • Limrester
 • Löser allt som är oljebaserat.

Ej utspädbar med vatten i flaska, kan dock läggas vått i vått

 

Använd så här:

Spraya medlet på ytan som du vill rengöra. För ännu bättre resultat gnugga medlet med en borste.

Spola av med högtryckstvätt eller vanlig trädgårdsslang. Högtryckstvätt ger alltid bättre slutresultat.

FARA: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte ångor/ dimma. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.   Innehåller: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), 1-Heptanol, 2-propyl- , 7EO, ≥30% aromatiska och alifatiska kolväten, 5% - 15% Nonjoniska tensider, <5% Parfym.

UFI: S46G-VCT1-KE3F-0D8R

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Använd så här:
 

Spraya medlet på ytan som du vill rengöra. För ännu bättre resultat gnugga medlet med en borste.

Spola av med högtryckstvätt eller vanlig trädgårdsslang. Högtryckstvätt ger alltid bättre slutresultat.
 
 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan